10 – Jabetni El Ghalba

“10 – Jabetni El Ghalba” by Cheb Bilal.